مفارد قرارداد آموزشی با مرکز آفتابگردون

ماده 1

این قرارداد هیچ‌گونه رابطه استخدامی اعم از کارمندی یا کارگری و مفاهیم مشابه ایجاد نمی‌کند و صرفاً واگذاری موضوع قرارداد به مدرس دوره آموزشی می‌باشد.

ماده 2

مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت:

  • مبلغ قرارداد به صورت ساعتی 2000000 ریال معادل دویست هزار تومان تا تعداد 8 نفر و نسبت به بیش از آن به صورت درصدی معادل 60 درصد، مدرس و 40 درصد مرکز خواهد بود (منظور از درصد، مجموع مبلغ دریافت شده از شرکت کنندگان بر اساس توافق انجام شده با مدرس خواهد بود.)
  • پرداخت ۵۰% مبلغ قرارداد پس از طی نیمی از مدت‌زمان دوره آموزشی و تأیید مدیر مرکز.
  • پرداخت ۵۰% مبلغ قرارداد پس از پایان دوره آموزشی، ارزیابی آن و تأیید مدیر مرکز.

ماده 3 قرارداد آموزشی

تعهدات مدرس:

  • برگزاری دوره آموزشی طبق برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده از طرف مرکز.
  • اعلام قبلی به مرکز در صورت عدم امکان برگزاری دوره در موعد مقرر.
  • مدرس نمی‌تواند تعهدات مندرج در این قرارداد را کلاً یا جزا به غیر واگذار نماید مگر در موارد ضروری و غیرقابل‌اجتناب بااطلاع قبلی و هماهنگی مرکز.

ماده ۵ قرارداد آموزشی

تعهدات مرکز:

  • تأمین امکانات لازم جهت اجرای تعهدات موضوع قرارداد.
  • پرداخت مبلغ قرارداد.
قرارداد مرکز آفتابگردون