تیپ‌شناسی شخصیت با آزمون MBTI

تست شخصیت شناسی MBTI توسط مایرز و بریگز ساخته شده است. هدف آزمونMBTI این است که دیدگاه یونگ را نسبت به انواع تیپ های شخصیتی قابل فهم کنند. این تست می گوید که رفتارهای مختلفی که ما داریم از الگوهای شخصیتی ما نشات می گیرند و هر انسانی الگوی خاصی برای درک جهان و رفتار با خود و دیگران دارد.

هدف مایرز و بریگز از این تست توصیف ۱۶ طبقه بندی یا ۱۶ تیپ شخصیتی بود که از نظریات یونگ حاصل می شوند.

در پرسشنامه MBTI افراد از ۴ نظر تقسیم بندی می شوند:

۱- دنیای مطلوب: آیا شما ترجیح می دهید انرژی خود را از درون بگیرید یا از بیرون: درون گرا یا برون گرا

۲- اطلاعات: آیا شما اطلاعات خود را بیشتر از حواس پنج گانه و دیده ها و شنیده ها می گیرید یا از شهود خود و معنا و ارتباطی که بین مسائل پیدا می کنید: حسی یا شهودی

۳- تصمیم گیری: هنگام تصمیم گیری آیا بیشتر ترجیح می دهید بر اساس منطق و شواهد عقلانی تصمیم بگیرید یا بر اساس احساسی که نسبت به آن موضوع یا مردم دارید: تفکری یا احساسی

 

۴- ساختار: در ارتباط با دنیای بیرونی، آیا ترجیح می دهید هر چیزی بر اساس ساختار از پیش تعیین شده باشد یا ذهن انعطاف پذیری دارید و می توانید گزینه های مختلفی را در نظر داشته باشید: ساخت مدار یا بی ساخت (قضاوتی و دریافتی)

تحلیل اختصاصی توسط مشاوران آفتابگردون